I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży w sklepie Pomidorladnia.pl, Sławomir Białoboki ul. Gady 1, 11-001 Dywity, NIP: 739-322-87-60, REGON: 519483979, tel.: 502 957 490 e-mail: sklep@pomidorlandia.pl zamieszczonym pod adresem internetowym https://www.pomidorlandia.pl zwanym dalej Sklepem.
 2. Sklep umożliwia dokonywanie zamówień.
 3. Zakupów można dokonywać przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 4. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z oświadczeniem, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu i że zobowiązuje się go przestrzegać.
 5. Sprzedaż odbywa się tylko i wyłącznie w systemie bezpośrednim.
 6. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Kupującym/Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 7. Ceny towarów znajdujące się w sklepie są podane w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 8. W związku z par. III pkt. 5 i par. III pkt. 6 wszystkie ceny zawierają 90% bonifikaty.
 9. Cennik sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Zamieszczone ceny są tylko zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 KC. Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen. Kupującego obowiązują ceny z chwili złożenia zamówienia.
 10. Realizujemy zamówienia na terytorium całego świata z wyłączeniem USA oraz Australii i Nowej Zelandii.

II. DEFINICJE
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – Gospodarstwo Rolne Sławomir Białoboki, Gady 1, 11-001 Dywity, tel 502 957 490 e-mail sklep@pomidorlandia.pl
 2. Sklep – udostępniony system informatyczny pozwalający Kupującym na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: www.pomirolandia.pl.
 3. Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat z tytułu zamówień,
 4. Umowa– umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym,
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 6. Materiały – informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
 7. Klient/Kupujący– użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Kupujący będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Kupujący zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w Formularzu Rejestracyjnym oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Kupującego nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 3. Wykorzystywanie przez Kupującego nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione.
 4. Kupujący zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu wykorzystywanego do logowania w Sklepie.
 5. Oferowane nasiona zostały przekwalifikowane na niesiewne.
 6. Oferowane nasiona i sadzonki przeznaczone są jedynie do celów ozdobnych.

IV. REJESTRACJA W SKLEPIE

 1. Kupujący mają możliwość:
  • korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub
  • dokonania rejestracji w Sklepie
 2. Zawarcie Umowy na zakup danego towaru bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  • prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,
  • akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Rejestracja w Sklepie jest możliwa wyłącznie w przypadku Kupującego pełnoletniego i wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
  • podanie prawidłowych danych teleadresowych,
  • akceptacji niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest upoważniona do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego.
 5. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia podanych przez Klienta danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Klienta, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
 6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Kupującego podanych podczas rejestracji Klient powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
 7. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Kupującego stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Kupującym oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Kupujący ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

 1. Przed złożeniem zamówienia Kupujący umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Kupującemu zsumowanie wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
 2. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu Kupujący zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie.
 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Kupującego. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
 4. Złożenie zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 5. Klient/Kupujący składając zamówienie potwierdza, że nie jest podmiotem profesjonalnym zgodnie definicją zawartą w Rozp. 2016/2031.
 6. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Kupującemu informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa na dany towar zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

VI. ROZLICZENIE ZA TOWAR

 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu.
 2. Płatności za nabyte w Sklepie przez Kupującego towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
 3. Zapłaty za towar można dokonać poprzez serwis Przelewy24, PayPal, za pobraniem, lub przelewem bankowym na rachunek bankowy sklepu.
 4. Nie wystawiamy faktur VAT, do każdego zamówienia automatycznie wystawiany jest rachunek, dołączany w postaci drukowanej do przesyłki.
 5. Koszty dostawy towaru do Kupującego podane są odrębnie w zakładce na stronie „Czas i koszty dostawy”.
 6. Kupujący dokonuje zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.

VII. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 • Poprzez serwis Przelewy24, PayPal, za pobraniem, lub przelewem bankowym na rachunek bankowy sklepu.

VIII. WARUNKI DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i realizowana jest przez firmy kurierskie.
 2. Dostawa Produktu do Kującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i wysyłka” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  • Przesyłka kurierska
  • Przesyłka pocztowa polecona
 4. Termin dostawy Produktu do Kupującego wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego liczy się w następujący sposób:
  • W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

IX. REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z późn.zm).
 2. Informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja Produktu”.
  • Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego na przykład:
  • pisemnie na adres: Sławomir Białoboki Gady 1, 11-001 Dywity
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@pomidorlandia.pl
 3. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w przewozie. Stwierdzenie uszkodzenia, okradzenia, niezgodności Produktu z umową, jego wady uprawnia Kupującego do odmowy odbioru przesyłki.
 4. Po otrzymaniu towaru i stwierdzeniu uszkodzenia lub niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem, Klient zobowiązany jest do poinformowania o zaistniałym fakcie najpóźniej w ciągu 48h od odebrania przesyłki.
 5. W przypadku uznania reklamacji, Klient otrzymuje nowy produkt, a wszelkie koszty związane z reklamacją (koszt zwrotu towaru i dostarczenia nowego) ponosi Sprzedający. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamacji zostaną niezwłocznie odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie się sadzonek, ich wzrost oraz ukorzenienie się zakupionych roślin, ponieważ związane jest to z czynnikami zewnętrznymi nie zależnymi od niego i nie podlegającymi jego kontroli .
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźniony odbiór przesyłki przez kupującego z jego winy.
 8. Ze względu na specyfikę Produktu reklamacja w stosunku do sadzonek czy też nasion może być zgłoszona wyłącznie przed ich zasadzeniem.
 9. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację, (4) dokumentacji fotograficznej wad Produktu – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę . Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 11. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na adres: Sławomir Białoboki Gady 1, 11-001 Dywity lub przygotować do odbioru przez Sprzedawcę w terminie z nim uzgodnionym.

X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/konsumenci.php,
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. XI.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  • pisemnie na adres: Gady 1, 11-001 Dywity
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@pomidorlandia.pl
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w pkt. XIV Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Sławomir Białoboki Gady 1, 11-001 Dywity odpowiednio zabezpieczona przesyłką dostosowaną do rodzaju Produktu.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  • Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
   • W szczególności prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów, których przedmiotem są: sadzonki roślin z uwagi na fakt iż jest to Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu.

XII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem/Kupującym niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta/Kupującego nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego/Klienta nie będącego konsumentem.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE DOTYCZĄCE ZAWIERANIA UMÓW

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344 t.j. ); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2020.287 t.j. z późn. zm.)

XIV. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (plik w formacie .PDF do wydrukowania)
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
Sławomir Białoboki prowadzący działalność rolniczą pod nazwą: Gospodarstwo Rolne Białoboki, Gady 1, 11-001 Dywity
Ja niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:………………………..
.......................................................................................................................................................………………….
.......................................................................................................................................................………………….
Data zawarcia umowy/numer zamówienia:
.......................................................................................................................................................………………….
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
.......................................................................................................................................................………………….
Adres konsumenta(-ów):
.......................................................................................................................................................………………….
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
.......................................................................................................................................................………………….
Data:
.................................
XV. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sławomir Białoboki prowadzący działalność rolniczą pod nazwą: Gospodarstwo Rolne Białoboki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Gady 1, 11-001 Dywity, oraz adres poczty elektronicznej: sklep@pomidorlandia.pl- zwany dalej „Administratorem” .
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z wytycznymi RODO obowiązującymi od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 3. Wszelkie słowa, występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Klient/Kupujący należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. W tym celu można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.
 7. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez czas wykonania umowy oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

XVI. PRAWO AUTORSKIE
Żadna część jak i całość Materiałów zawartych na stronie Pomidorlandia.pl nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez zgody sklepu Pomidorlandia.pl.